Hoe? Soms door eerst achter de schermen uw dossier te vormen of versterken. Een andere keer treden we meteen op de voorgrond. Diplomatiek waar het kan, agressief waar het moet. Dankzij onze jarenlange ervaring en een uitstekend trackrecord laten wij ons niet verrassen. Procederen zit in ons DNA, maar is nooit een doel op zich. De oplossing staat altijd centraal. Wij durven te kiezen en doen alleen waar wij echt goed in zijn. Met overgave én plezier. Wij zijn BASE.

Dispute Resolution & Litigation

Commerciële geschillen kunnen van wezenlijk belang zijn voor uw bedrijf. Wat als een afnemer niet betaalt, een leverancier niet thuisgeeft of de onderhandelingen over een belangrijke deal in het zicht van de haven worden afgebroken? Het zijn voorbeelden van de vele conflictsituaties die in het handelsverkeer kunnen ontstaan. Bij dergelijke commerciële geschillen zijn wij er om maatwerk te leveren. Uit onze juridische gereedschapskist kiezen wij de instrumenten die passen bij uw belang. Wij zijn van vele markten thuis. Geschillen over handelsovereenkomsten, overnames, vastgoedtransacties, agentuur, distributie, beroepsaansprakelijkheid of (bancaire) zorgplichten; wij draaien onze hand er niet voor om. Varend op onze proceservaring zetten wij samen met u de koers uit om tot de gewenste oplossing te komen.

Juist bij geschillen binnen een rechtspersoon is het vaak van belang snel een oplossing te forceren. Wanneer aandeelhouders met elkaar of de directie overhoop liggen, liggen impasses op de loer die noodzakelijke besluitvorming blokkeren of de bedrijfsvoering verlammen. De rechtspersoon en haar onderneming worden dan al snel kind van de rekening. Ook kan het zijn dat u als (individuele) aandeelhouder of bestuurder in een benarde situatie terechtkomt. De advocaten van BASE weten in zulke gevallen raad. Met regelmaat staan wij vennootschappen, aandeelhouders, certificaathouders, bestuurders en commissarissen bij in ondernemingsrechtelijke geschillen. De bijbehorende rechtsingangen kennen wij op ons duimpje. Van de uittredingsprocedure tot de enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer. En alles daartussenin. BASE staat paraat.

Gelijk krijgen is één, je recht halen een tweede. Een vonnis waarin uw vordering wordt toegewezen is weinig waard als de wederpartij uiteindelijk niet kan of wil betalen. Met onze specialistische kennis van het beslag- en executierecht helpen wij graag voorkomen dat u ondanks uw gelijk met lege handen staat. Bijvoorbeeld door voorafgaand aan een procedure aan de rechter verlof te vragen om conservatoir beslag te laten leggen, zodat uw wederpartij niet de kans krijgt vermogen te vervreemden of buiten uw zicht te brengen. Voor u misschien een andere wereld, voor ons bekend terrein.

Steeds vaker bevatten (commerciële) contracten de keuze voor een alternatieve vorm van geschilbeslechting, zoals arbitrage of bindend advies via het Nederlands Arbitrage Instituut of een andere instelling. De ‘gewone’ (overheids)rechter is dan vaak niet bevoegd om een geschil te behandelen. Alternatieve procedures als arbitrage of bindend advies kennen andere regels dan het gewone procesrecht en vragen dan ook om specifieke kennis en ervaring. En die heeft BASE voor u in huis.

Arbeidsrecht & Medezeggenschap

Iemand ontslaan of ontslagen worden: leuk is het nooit en de emoties kunnen hoog oplopen. Maar soms kan het niet anders. In het ene geval omdat de bedrijfseconomische omstandigheden van de onderneming dat eisen, in het andere geval omdat de persoon in kwestie niet functioneert of zich ontoelaatbaar gedraagt. Bij iedere ontslagzaak is zorgvuldigheid geboden. Tijdig advies inwinnen maakt daarbij een wereld van verschil, ook wat de kosten betreft. Onze arbeidsrechtadvocaten streven ernaar om alle ontslagzaken beheersbaar te maken en op te lossen. Het liefst zonder dat de kantonrechter of het UWV eraan te pas komt. Maar als het niet anders kan, weten onze advocaten van ontslagprocedures het naadje van de kous.

 

Soms hangt het ontslag samen met een reorganisatie. Bij een reorganisatie moet een werkgever zich aan de nodige arbeidsrechtelijke regels houden. Regels bijvoorbeeld over een eventuele ontslagvolgorde of de wijziging van de inhoud van bepaalde functies. Regels ook over de betrokkenheid van medezeggenschapsorganen en/of de vakbond bij het reorganisatieproces en de totstandkoming van een eventueel sociaal plan. Regels waar de arbeidsrechtadvocaten van BASE alles van afweten. Grote en kleine reorganisaties begeleiden wij met zorg.

 

In veel gevallen is ontslag overigens niet de aangewezen route. Minder zware (disciplinaire) maatregelen liggen dan voor de hand. Denk aan een officiële waarschuwing of een schorsing. Ook het onthouden van een promotie, het plaatsen in een lagere functie of het vorderen van een contractuele boete kan doeltreffend zijn. De advocaten van BASE begeleiden zowel werkgevers bij het opleggen van disciplinaire maatregelen, als werknemers die met zo’n maatregel te maken krijgen.

Arbeidsrechtelijk gezien is de statutair bestuurder een geval apart. Er bestaat dan een vennootschapsrechtelijke verhouding en daarnaast heeft de statutair bestuurder vaak ook een arbeidsovereenkomst. De arbeidsrechtelijke positie van de statutair bestuurder wijkt op belangrijke onderdelen af van die van een ‘gewone’ werknemer. Zo is het arbeidsrechtelijk ontslag van een statutair bestuurder verbonden aan het vennootschapsrechtelijke ontslag. BASE zorgt voor zorgvuldige begeleiding van het ontslag van een statutair bestuurder, zowel aan de zijde van de onderneming als aan de zijde van de bestuurder. Daarnaast adviseren en procederen onze advocaten regelmatig over de Wet Normering Topinkomens (WNT), die op veel bestuurders in de (semi-)publieke sector (zoals de zorg) van toepassing is.

De bedrijfsvoering van een onderneming is niet alleen het feestje van de top. Ook werknemers hebben recht op inspraak en informatie. Deze medezeggenschap wordt, afhankelijk van de omvang van de onderneming, uitgeoefend via een ondernemingsraad, een personeelsvertegenwoordiging of een personeelsvergadering. Over medezeggenschap leven binnen ondernemingen veel vragen. Ook conflicten tussen werkgevers en medezeggenschapsorganen komen regelmatig voor. De medezeggenschapspraktijk van BASE is een van de pijlers van kantoor. Onze arbeidsrechtadvocaten kennen dit specialistische rechtsgebied van binnen en buiten en spreken de taal van zowel de boardroom als het personeel.

Loon, vakantiedagen, arbeidstijden, kledingvoorschriften, een concurrentiebeding en/of relatiebeding, het recht op opties, een geheimhoudingsverplichting of een verbod om naast het werk andere activiteiten te verrichten. Allemaal voorwaarden die in de arbeidsovereenkomst geregeld kunnen worden. En die tot conflicten kunnen leiden. Denk aan een schending van een concurrentie- of relatiebeding. Het opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten is voor onze advocaten dagelijkse kost, net als adviseren en procederen in geschillen over arbeidsvoorwaarden. Dat geldt uiteraard ook voor vraagstukken over collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s), uitzending/detachering, overgang van onderneming en het harmoniseren van arbeidsvoorwaarden. Bij BASE kunt u met vragen en geschillen over deze onderwerpen altijd terecht.

Bij ziekte van een werknemer heeft zowel de werkgever als de werknemer verschillende rechten en verplichtingen. Die staan in de wet. In de praktijk levert (langdurige) ziekte helaas vaak veel gebakkelei en spanningen op tussen werkgever en werknemer. Terwijl de ziekte op zich al vervelend genoeg is. Door u goed te adviseren en samen met u de juiste stappen te zetten, brengen de advocaten van BASE snel rust en overzicht en sturen zij uw zaak in de richting van een oplossing.

Wanneer een werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt, is de werkgever daarvoor vaak aansprakelijk. Maar er zijn ook grenzen. Omdat die grenzen vooral voortkomen uit de rechtspraak, zijn die niet altijd even duidelijk. Goed en tijdig advies inwinnen is ook hier goud waard. Wordt u als werkgever geconfronteerd met een aansprakelijkheidsclaim van een werknemer? Of heeft u als werknemer juist schade geleden tijdens uw werkzaamheden? BASE helpt u graag.

Contact

Benieuwd naar onze kant van uw verhaal?

Scenarios

BASE heeft altijd de ambitie om voor het beste verhaal te gaan. In een groeiende collectie best case scenarios geven collega’s hun visie op ontwikkelingen in het vak. Of delen ze persoonlijke ervaringen waarmee ze onze waarden tastbaar maken.